Feedback

Teknologiunderstøttede Læringszoner

Feedback er zonen, hvor man evaluerer sit arbejde, dels løbende i arbejdsprocessen, dels mod afrundingen af ens arbejde. Feedback er bundet til zonen Præsentation, da feedback foregår dels på baggrund af serier af mindre præsentationer i forbindelse med arbejdsprocessen, dels ved den afsluttende præsentation af produktet. Feedback trækkes ind i arbejdsprocessen løbende, når det er relevant. Feedback bruges til at justere arbejdsprocessen, så man kan skabe så godt et produkt som muligt.

 

De 21. århundredes kompetencer i spil i zonen Feedback

 

Selvevaluering

I zonen Præsentation er “Selvevaluering” særlig væsentlig, når der forud for forløbets start stilles krav til selve processen, ansvar for proces og læringen. Disse krav skal synliggøres under rammesætningen for forløbet, når det igangsættes.

Kollaboration

Kompetencen “Kollaboration” er væsentligt i zonen Feedback, da man i høj grad samarbejder i en feedbackproces. Samarbejdet kan foregår på flere måder og på flere niveauer i gennem forløbet.


Læringsrummet – Feedback

Når man skal arbejde i zonen Feedback er det afgørende, at rummet indrettes med sigte på at kunne skabe hensigtsmæssig interaktion mellem rummets aktører.

Alle skal kunne høre og se, hvad der foregår, på trods af at aktører og aktørgrupper, produkter og evt. devices skifter med en vis hyppighed. Zonen Feedback er bundet til zonen Præsentation. De to zoner interagerer ofte tæt med hinanden, således at forstå, at feedback ofte foregår på baggrund af små og større præsentationer. Dette betyder også, at det er praktisk, at disse to læringsrum, er relativt tæt på hinanden fysisk.

Rummet må gerne kunne skaleres, da feedbacksituationer ofte kan være små og intime undervejs i arbejdsprocessen, evt. med flere små satellitgrupper og senere større skala mod slutningen af en arbejdsproces. Rummet må gerne indeholde så små og mobile møbler som muligt, da man ofte opholder sig relativt kort tid i denne zone , og man har brug for at kunne bevæge sig rundt alt efter gruppekonfiguration m.m.

Man kan f.eks. forestille sig en situation, hvor der først gives feedback af en facillitator dernæst af grupperne indbyrdes i en peer-to-peer-situation. Indretningen af læringsrummet skal muliggøre begge situationer, uden det tager opmærksomhed fra den læring, der finder sted.

Det virtuelle læringsrum for læringszonen Feedback skal først og fremmest være præget af muligheder for kollaboration, samtidighed, netværksdannelse og videndeling. Et virtuelt læringsrum for feedback muliggør også deltagelse fra eksterne parter, der er relevante for arbejdsprocessen.