Udvikling

Teknologiunderstøttede Læringszoner

Udvikling er den zone, hvor man arbejder fokuseret med idégenerering og idéudvælgelse. Det kan både ske på baggrund af arbejdet i zonen Undersøgelse, eller som det skridt, der dernæst iværksætter arbejdet i zonen Undersøgelse. Der arbejdes i zonen Udvikling med forskellige redskaber til såvel idegenerering som udvælgelse, og der arbejdes med skitser, indledende udkast til forskellige prototyper, som kan lede til realisering i zonen Produktion.

De 21. århundredes kompetencer i spil i zonen Udvikling

Videnskonstruktion

Kompetencen “Videnskonstruktion” kommer i spil i zonen Udvikling, når eleverne bruger deres viden, altså deres forforståelse til at generere, vurdere og udvælge tanker og ideer og bygge ny viden op på baggrund af disse.

Problemløsning og innovation

Kompetencen “Problemløsning og innovation” er særligt væsentlig i zonen “Udvikling”, da man i en udviklingszone starter første del af processen med at skabe et produkt til virkelige brugere. Fokus ligger på outputtet, og der skal hele tiden skabes forbindelse mellem produktets udformning og brugernes krav til produktet, for at det reelt kan skabe værdi for dem.

Læringsrummet – Udvikling

Arbejdet i zonen Udvikling kræver et læringsrum, der først fremmest er fleksibelt og rummeligt. I dette rum er der vægt på at få genereret ideer samt at udvælge dem, så læringsrummet skal kunne indrettes i forhold til disse to tempi.

Når der foregår idegenerering i zonen, skal der være plads omkring rummets aktører og mulighed for at samle og organisere materialer på gulv, på walltakers, ved interaktive borde og igennem anden lignende hardware. Arbejdet i zonen Udvikling kræver mere plads, end man tror, for at kunne udfolde og visualisere det idemylder, idegenerering er. De møbler, der er i denne zone, skal derfor være fleksible, omend man dog skal kunne fastholde og samle ideer i zonen. Der skal være plads til forskellige gruppestørrelser, men oftest flere små grupperinger, der arbejder simultant.

I bevægelsen fra idegenerering til ideudvælgelse er det centralt, at man bruger rummet til at understøtte udvælgelsen af en bærende ide, dvs. at man f.eks. kan skabe plads nok til at dele ideerne op i ‘pro eller con’, ‘matrixer’ eller lignende systematiseringsredskaber, der understøtter udvælgelse. Dette kan foregå såvel analogt som digitalt alt efter didaktisk sigte og målsætninger.

Væsentligt er det, at man her har blik for, hvad der skal fastholdes på hvilken måde i den arbejdsproces, man har tilrettelagt. Ligeledes er det vigtigt, såfremt man vælger et analogt set- up, at lokalet er gearet til dette med analoge materialer som post-its, skriveværktøjer i forskellige farver og størrelser, karton, papir og lign. Har man i denne zone indtænkt udvikling og opbygning af 3-dimensionelle prototypeskitser, skal der selvfølgelig også være materialer til rådighed ift. at kunne skabe disse.

Det virtuelle læringsrum i zonen Udvikling er præget af hardware og software, der både skaber mulighed for at blive inspireret og afsøge viden ift. idegenerering og understøtter en systematisering og slutteligt udvælgelse af disse ideer. Det virtuelle læringsrum kan indrettes, så det skaber mulighed for at inddrage relevante eksterne parter i såvel idegenerering som udvælgelse. En sådant rum skal understøttes af teknologi, der understøtter de eksterne parters tilstedeværelse samt deltagelse herunder forskellige kollaborative redskaber.