Undersøgelse

Teknologiunderstøttede Læringszoner

Undersøgelse er den zone, hvor man håndterer eksisterende information og producerer nye data. Når eksisterende data håndteres, sker det ved, at man tilgår, vurderer, anvender og fortolker data. Når data produceres, sker det, ved at man genererer, behandler, anvender og fortolker nye data.

De 21. århundredes kompetencer i spil i zonen Undersøgelse

Videnskonstruktion

Videnskonstruktion indebærer at fortolke, analysere, syntetisere og vurdere informationer. Derfor er “Videnskonstruktion” en fuldkommen central del af zonen Undersøgelse, da denne zone i høj grad indeholder læringsaktiviteter af denne art.

It og læring

“It og Læring” kommer særligt i spil i undersøgelseszonen ved at inddrage værktøjer, der kan være med til at understøtte videnskonstruktionen.

Det vil sige værktøjer, der kan være med til blandt andet at indsamle og behandle data.


Læringsrummet – Undersøgelse

Når man skal arbejde i zonen Undersøgelse, er det væsentligt, at man balancerer mobilitet med plads til fordybelse. I denne zone skal man afdække viden og dermed kunne bevæge sig rundt mellem f.eks. devices, andre læringsrum, laboratorier etc.. og man skal have mulighed for at indrette rummet ift. et undersøgelsesdesign. Samtidig skal man også kunne få ro til at samle og forstå den viden, der er genereret.

Der skal være plads til såvel individuelle fordybelsesrum som rum til den fælles refleksion og dialog, der knytter sig til arbejdsprocessen i Undersøgelse. Her spiller valget af møbler og møblernes funktionalitet ind. Der er således forskel på, om diskussioner i forbindelse med undersøgelser føres fra en kontorstol med mobilt bord eller en gruppe flydemøbler, hvor flere kan sidde tæt sammen.

Der skal være få distraherende faktorer, på trods af at rummet er mobilt og indrettet til undersøgelsesdesigns, dvs. digitale og analoge værktøjer til vidensopsamling skal kunne slukkes og blændes af, når der er behov for det. Det vil være hensigtsmæssigt at skabe en række dogmer for rummet i forhold til at skabe ro til fordybelse, således kan man f.eks. vælge at sætte tidsramme for stilletid i undersøgelseszonen.

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis aktørerne i arbejdsprocessen som udgangspunkt er med til at skabe dogmer og basisindretningen i undersøgelsesrummet. Det er vigtigt at skabe et ejerskab til netop dette rum, da Undersøgelse er et rum der, qua behovet for ro, koncentration og fordybelse kan skabe udfordringer for eleverne.

Det virtuelle læringsrum inden for undersøgelse bør været præget af muligheden for at indsamle, systematisere og generere synteser. Derfor bliver kollaborative redskaber, spørgeskemaer, redskaber til måling og monitorering centrale. Der bør rettes opmærksomhed på, om de virtuelle læringsrum skaber mulighed for at skabe data i forskellige modaliteter, og hvordan disse modaliteter bidrager til de samlede data.